ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัล CBDC

ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัล CBDC ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการเล็งเห็นถึงความน่าสนใจ ของระบบการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ จึงได้นำเทคโนโลยีตัวนี้มาประยุกต์ทำระบบการชำระเงินระหว่างธนาคาร 8 แห่ง ซึ่งโครงการนี้ ริเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 โดยมีการทดลอง และพัฒนาระบบการชำระเงินรวมไปถึงการออกเหรียญดิจิทัลที่สามารถใช้เฉพาะภายในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ชื่อว่าเหรียญ CBDC (Central Bank Digital Currency)

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน) ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมทดสอบการใช้งานจริง (Pilot Test) ของสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับรายย่อย (Retail CBDC) พร้อมกับเปิดให้ผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเข้ามาพัฒนาเชื่อมต่อระบบไปพร้อมกัน โดยคาดว่าจะเริ่มในไตรมาส 2 ปี 2565 แต่จะทดลองใช้ในวงจำกัดภายใน ธนาคารประเทศไทย ก่อนที่จะขยายไปยังประชาชนทั่วไป ร้านค้าขนาดใหญ่ และขยาดย่อมมีธุรกรรมการใช้จ่ายของประชาชนรายย่อยที่สูง รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นธนาคาร และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน) ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมทดสอบการใช้งานจริง (Pilot Test) ของสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับรายย่อย (Retail CBDC) พร้อมกับเปิดให้ผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเข้ามาพัฒนาเชื่อมต่อระบบไปพร้อมกัน โดยคาดว่าจะเริ่มในไตรมาส 2 ปี 2565 แต่จะทดลองใช้ในวงจำกัดภายใน ธนาคารประเทศไทย ก่อนที่จะขยายไปยังประชาชนทั่วไป ร้านค้าขนาดใหญ่ และขยาดย่อมมีธุรกรรมการใช้จ่ายของประชาชนรายย่อยที่สูง รวมถึงผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นธนาคาร และสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร

1. การศึกษาผลกระทบของ Retail CBDC ต่อภาคการเงินไทย

ผลการศึกษาชี้ว่า การออกแบบ และการพัฒนา Retail CBDC ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องไม่สร้างผลกระทบรุนแรงต่อการส่งผ่านนโยบายการเงิน การทำงานของระบบสถาบันการเงิน และเสถียรภาพโดยรวมของภาคการเงินไทย โดยจะมีลักษณะสำคัญ คือ 

1.1 รูปแบบคล้ายเงินสด และไม่จ่ายดอกเบี้ย 

1.2 อาศัยตัวกลาง เช่น สถาบันการเงิน ในการแลกเปลี่ยน Retail CBDC กับประชาชน

1.3 มีเงื่อนไขหรือระยะเวลาสำหรับการแลกเปลี่ยน Retail CBDC จำนวนมากๆ 

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกับเงินฝากหรือเกิดการโยกย้ายเงินฝากปริมาณมากอย่างรวดเร็วจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะกระทบต่อการทำหน้าที่ตัวกลางในการรับเงินฝากและให้กู้ยืม รวมถึงการบริหารสภาพคล่องของระบบสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินว่าความต้องการใช้ Retail CBDC ของประชาชนจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ Retail CBDC จะเข้ามาเป็นอีกทางเลือกในการชำระเงินให้กับประชาชน โดยอาจถูกใช้ทดแทนเงินสดและ e-money ได้บางส่วนในระยะต่อไป

2. ผลสำรวจความเห็นจากสาธารณชน

จากผลสำรวจ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนา Retail CBDC ของธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ปลอดภัย เปิดกว้างต่อการเข้าถึง และการแข่งขันในอนาคต นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับแนวทางการออกแบบ Retail CBDC ข้างต้นเพื่อจำกัดผลกระทบเชิงลบต่อภาคการเงินไทย

ทั้งนี้ ผลสำรวจบางส่วนเสนอเพิ่มเติมให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานของ Retail CBDC แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะความแตกต่างจากการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

3. แผนการทดสอบ Retail CBDC เพื่อใช้งานจริงในวงจำกัด (Pilot test)

จากผลการศึกษาและความเห็นที่ได้รับข้างต้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาและทดสอบการใช้งาน Retail CBDC ดังนี้

3.1 การทดสอบระดับพื้นฐาน (Foundation Track) เพื่อศึกษาการใช้งาน Retail CBDC ในการรับแลก หรือใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการในวงจำกัด ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าจะเริ่มทดสอบในไตรมาส 2 ปี 2565

3.2 การทดสอบระดับนวัตกรรม (Innovation Track) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อยอดการใช้งาน Retail CBDC ในกรณีต่างๆ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาเข้าร่วมทดสอบด้วย ซึ่งขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมทดสอบ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัล CBDC ธนาคารแห่งประเทศไทย พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะขับเคลื่อนการทำงานของระบบสถาบันการเงิน ให้มีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด โดยการนำสกุลเงินดิจิทัล ที่ออกโดยธนาคารกลาง CBDC นำมาทดลองใช้ในธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน เมื่อมีความรู้ความเข้าใจมากกว่านี้ จะสามารถนำมาให้ประชนชน  ร้านค้าขนาดใหญ่ และขยาดย่อมมีธุรกรรมการใช้จ่ายได้ลองใช้ สกุลเงินดิจิทัลในการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนแทนเงินสดทั่วโลกได้ค่ะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Quotesaboutsmile และ Keywordsfun